Філія "Центр транспортного сервісу "Ліски" акціонерного товариства "Українська залізниця"

Довідкова інформація

Політика у сфері якості філії «ЦТС «Ліски» АТ «Укрзалізниця»

Політика у сфері якості філії «ЦТС «Ліски» АТ «Укрзалізниця» відповідає меті Центру та спрямована на запровадження належного надання послуг з перевезення вантажів залізничним транспортом; забезпечення функціонування системи менеджменту якості відповідно до вимог міжнародного стандарту серії ISO 9001 та постійне її удосконалення з урахуванням вже існуючого власного та міжнародного досвіду; підвищення ефективності функціонування та якості послуг, що отримують Замовники.

 

Філія «Центр транспортного сервісу «Ліски» акціонерного товариства «Українська залізниця» (філія «ЦТС «Ліски» АТ «Укрзалізниця») є відокремленим підрозділом Товариства, який не має статусу юридичної особи. Філія діє від імені Товариства та в його інтересах, здійснює делеговані Товариством функції відповідно до мети, завдань та предмету діяльності Товариства.

 

Основними напрямками в області якості філії «ЦТС «Ліски» АТ «Укрзалізниця» є:

- Збереження та укріплення позицій залізничного транспорту України на внутрішньому та міжнародному ринках транспортних послуг за рахунок постійного підвищення привабливості та якості послуг з перевезення залізничним транспортом; 

-         Розробка та освоєння нових супутніх напрямків; 

-         Постійне удосконалення та управління ризиками; 

-         Розвиток партнерських відносин, у т. ч. закордонних; 

-         Розвиток співробітництва з представниками інших видів транспорту, впровадження спільних проектів задля удосконалення системи транспортних сполучень та конкуренція становлення і підвищення авторитету України в світовій транспортній мережі; 

-         Отримання стабільного прибутку для підвищення фінансової стабільності підприємства та галузі, що в свою чергу сприятиме фінансовій стабільності України та рівня добробуту кожного співробітника; 

-         Освоєння нових супутніх напрямків курсування контейнерних та контрейлерних поїздів; 

-         Підвищення рівня безпеки на терміналах філії під час здійснення перевізної діяльності та перевезень небезпечних вантажів залізничним транспортом.  

 

Реалізація основних напрямків в області якості забезпечується за рахунок:

-         Створення, удосконалення та розвитку Системи управління якістю та забезпечення відповідності вимогам ДСТУ ISO 9001:2015/ ISO 9001:2015;

-         Лідерства вищого керівництва та керівників структурних підрозділів філії «ЦТС «Ліски» АТ «Укрзалізниця» в діяльності з підвищення якості шляхом залучення кожного співробітника в процес управління якістю;

-         Організації всієї діяльності філії «ЦТС «Ліски» АТ «Укрзалізниця» як системи взаємопов’язаних процесів з чітким встановленням учасників кожного процесу, їх повноважень, відповідальності, взаємодії та визначенням ключових показників ефективності, регламентація та оптимізація взаємодії всіх структурних підрозділів філії;

-         Застосування вдалого досвіду передових підприємств розвинених країн Світу в процесі удосконалення роботи філії «ЦТС «Ліски» АТ «Укрзалізниця»;

-         Створення з представниками  підприємств, компаній інших видів (галузей) транспорту спільних проектів для досягнення оптимальних логістичних схем відповідно до потреб споживача;

-         Постійне вивчення потреб та вимог споживача, складання маркетингових планів виробництва, ін. Постійна оптимізація бізнес- і технологічних процесів на основі їх удосконалення, виявлення резервів, зниження невиробничих або неефективних витрат ресурсів;

-         Системний контроль якості послуг в усіх підрозділах на усіх стадіях надання послуги, досконала система ризиків, безпека перевезень;

-         Здійснення заходів, спрямованих на виконання вимог Директив Європейського союзу в сфері залізничного транспорту;

-         Комплексна інтеграція стандартів менеджменту якості серій 9000, 14000, 27000, OHSAS 18000 та інших в усі сфери діяльності організації;

-         Здійснення заходів, спрямованих на виконання вимог Директив Європейського союзу в сфері залізничного транспорту, зокрема 91/440/ЄС, 2001/14/ЄС, 95/18/ЄС, 2004/49/ЄС, 2007/59/ЄС, 2008/57/ЄС, та Регламентів 1370/2007/ЄС, 1371/2007/ЄС, 1192/69/ЄС;

-         Забезпечення на терміналіх екологічної безпеки, попередження і ліквідація надзвичайних ситуацій природного та технічного характеру, безпеки руху поїздів;

-         Підвищення рівня якості послуг за рахунок досконалих схем управління різними складовими послуг з перевезення вантажів;

-         Організація середовища, в якому всі співробітники були б залучені до вирішення завдань філії «ЦТС «Ліски» АТ «Укрзалізниця»;

-         Формування цілеспрямованої мотиваційної політики зі встановленням чітких критеріїв оцінки праці, системне навчання та підвищення кваліфікації персоналу, розширення галузі та створення нових робочих місць;

-         Основна діяльність філії – організація перевезень вантажів, яка здійснюється за допомогою людських ресурсів. Кваліфікований персонал є запорукою сучасного рівня надання послуг, попередження відхилень від заданих цілей в досягненні високоякісних результатів діяльності філії, тому ми постійно забезпечуємо безперервну післядипломну освіту фахівців, створюємо умови для мотивації їх до праці і професійного розвитку;

-         Постійно працюємо над поліпшенням якості надання послуг шляхом проведення постійного аналізу нашої діяльності, виявлення та попередження ризиків/проблем, які можуть негативно відобразитися на якості наданих послуг;

-         Забезпечення процесу планування та реалізації вимірних цілей у сфері якості філії;

-         Мотивації особистої зацікавленості персоналу філії та його відповідальність за якість на всіх рівнях організації – постійного підвищення професійних навичок та рівня компетентності персоналу;

-         Забезпечення високої культури спілкування і дотримання професійного рівня взаємодії;

-         Постійного моніторингу процесів управління: своєчасне виявлення невідповідностей та застосування коригувальних дій, які відповідають вимогам чинного законодавства та потребам замовників послуг.

 

Для нас важливо:

-         Задоволення потреб держави, юридичних і фізичних осіб в безпечних та якісних залізничних перевезеннях у внутрішньому та міжнародному сполученнях, роботах та послугах, що здійснюються (надаються) Філією.  

-         Задоволення вимог споживачів є ключовою метою діяльності філії «ЦТС «Ліски» АТ «Укрзалізниця»; 

-         Якість у всьому: у виробництві послуги, у співпраці з клієнтами, у підвищенні рівня безпеки послуги; 

-         Надання якісних і доступних транспортних та логістичних послуг на основі принципів соціальної та екологічної відповідальності, а також ефективної моделі управління компанією, яка відповідатиме викликам сьогодення з урахуванням майбутніх потреб економіки та населення з метою забезпечення стійкого розвитку України;

-         Імідж філії на світовому ринку транспортних послуг;

-         Ділове партнерство, що засноване на надійності, відповідальності, стабільності, досконалості, взаємній довірі, що спрямоване на взаємну вигоду;

 

Система управляння якістю філії «ЦТС «Ліски» АТ «Укрзалізниця»  розроблена на відповідність стандарту ДСТУ ISO 9001:2015/ ISO 9001:2015, постійно розвивається та удосконалюється, що підтверджується  внутрішніми аудитами системи якості, аудитом та проведенням щорічних технічних наглядів органами з сертифікації.

Керівництво та персонал філії бере на себе зобов’язання реалізації даної політики, забезпечення та виділення необхідних ресурсів і створення умов для розвитку та постійного підвищення результативності системи менеджменту якості у відповідності з вимогами стандарту ДСТУ ISO 9001:2015/ ISO 9001:2015.

Політика у сфері якості належно сформульована, узгоджена з цілями та сферою діяльності Центру, поширена у структурних підрозділах та забезпечує основу для встановлення та перегляду цілей у сфері якості.

Кожен співробітник Центру несе персональну відповідальність за результати своєї діяльності і чітко усвідомлює свою роль у реалізації даної політики та досягненні цілей у сфері якості Центру.

Дана Політика переглядається, актуалізується керівництвом філії «ЦТС «Ліски» АТ «Укрзалізниця» доводиться до відома кожного працівника.